Contractul - ReflexMd

CiaoLogout
Du-te la conținut

Acest contract sesemneaza la dorința clientului la momentul achitarea  avansului.

 
Contract prestări servicii
 
 
Nr …… din…….........………………
 
                                                                                                                                                                                                                                    (ziua/luna/anul)
 
1.        Persoană fizică _______________ cu domiciliul în _________________________, buletin de identitate seria ….. nr. …………….., în calitate de PRESTATOR.
 
şi Dl/D-na …………………........................ cu domiciliul în ...…………………………………cu buletin de identitate seria……..nr……………… CNP……………………………….... tel……………………..................în calitate de BENEFICIAR.
 
2.        Obiectul contractului îl constituie: FILMAREA ŞI FOTOGRAFIEREA CĂSĂTORIEI
 
Eveniment din data de …………………….....…. ora …………..locaţia ……….......……………….…….........................….
 
                                                                  ziua /luna/anul
 
Conţinutul pachetelor
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
 
3.        Termenul de execuţie este de maximum 90 de zile lucratoare de la data evenimentului, rezultatul finit numindu-se generic “materiale”, dar se poate prelungi in funcție de dificultatea lucrării şi termenele de distribuţie a persoanelor care colaborează cu prestatorul.
 
4.        Predarea materialelor se face în condițiile prezentului contract astfel:
 
a)      Locul predării materialelor este la solicitarea ambelor părţi;
 
b)     Termenul de ridicare a materialelor este de maxim 7 zile de la data termenului de finalizare a execuției menționat la punctul 3, beneficiarul obligându-se să vină la locul prestabilit în acest termen.
 
5.        Beneficiarul poate cere modificarea anumitor aspecte ale filmării în decurs de 3 zile de la data predării materialelor, după acest termen se consideră că materialul este satisfăcător, cererile ulterioare vor fi onorate contracost.
 
6.        Prețul contractului este de ………………………. EU şi se achită astfel:
 
a)      Avans la întocmirea contractului în valoare de ……………….. EU;
 
b)     Plata totală la încheierea evenimentului în valoare de ………………. EU.
 
Atât avansul cât şi restul de plată se achită numerar în condițiile specificate la punctul 6 literele (a) şi (b)
 
7.        Penalitățile se percep în cazul nerespectării termenelor de execuție si predare astfel:
 
a)      Dacă prestatorul nu-si îndeplinește obligațiile contractuale în termenul stabilit la punctul 3 atunci va plați penalităţi beneficiarului conform punctului 7c, penalităţi ce nu pot depăşi jumătate din valoarea contractului;
 
b)     Dacă beneficiarul nu se prezintă pentru ridicarea materialelor în termenul stabilit la punctual 4, va plăti penalităţi prestatorului conform punctului 7c, la ridicarea materialelor;
 
c)      Valoarea penalităților este de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere;
 
d)     În cazul în care beneficiarul renunţă din motive independente de prestator la serviciile acestuia, avansul plătit nu se returnează.
 
8.        Orice despăgubire rezultată ca urmare a acestui contract nu poate depăşi valoarea contractului.
 
9.        Beneficiarul este responsabil să-şi facă copii de siguranţă la materialele primite. Prestatorul arhivează materialele pe o perioadă de 30 zile şi nu garantează păstrarea lor pe o perioada nelimitata.
 
10.     Beneficiarul poate cere expedierea materialelor prin curierat, acesta suportând valoarea costurilor de expediție.
 
11.    Aprobările necesare pentru filmarea/fotografierea în locaţiile stabilite, cât şi acordul tuturor persoanelor care vor apărea în imagini vor fi obținute de beneficiar.
 
12.     Materialele obținute se vizualizează la calitate maximă pe un monitor/televizor calibrat ca luminozitate şi culoare, existând o diferență variabilă în funcţie de monitor şi placă video în cazul vizualizării pe PC, laptop, tabletă grafică etc.
 
13.    Prestatorul îşi rezervă dreptul de a utiliza eventual materiale rezultate din urma acestui contract pentru promovarea activităţii sale şi a colaboratorilor săi ca portofoliu. Eliminarea acestei clauze presupune adăugarea unui tarif suplimentar de 25%  din prețul total stabilit la punctual 7.
 
14.     Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările neprevăzute şi inevitabile pentru una dintre părţi incluzând, dar nelimitându-se la accident, rânire, boală, război, incendiu, calamități naturale, furt, deces, urgenţe familiale de gradul 1, sau orice act sau situație dincolo de controlul parților şi recunoscut de lege ca fiind caz de forţă majoră. Partea care invocă cazul de forţă majoră va comunica în scris celeilalte pârti dovada intervenirii cazului de forţă majoră. În cazul în care prestatorul nu realizează din vina sa imaginile foto/video care fac obiectul acestui contract, el este responsabil numai pentru sumele plătite de beneficiar către prestator, neintrând în discuţie orice alte cheltuieli făcute de prestator.
 
15.     Neînțelegerile privind validitatea acestui contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi rezolvate pe cale amiabila, în caz contrar, ele vor fi supuse spre soluționare tribunalului arbitrar, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerț şi Industrie din Republica Moldova
 
16.     În cazul în care beneficiarul își schimbă data evenimentului după încheierea contractului, prestatorul este îndreptăţit să nu onoreze comanda daca la data respectivă are un alt contract sau dacă din motive personale nu poate onora comanda. În această situaţie beneficiarul pierde avansul plătit. Dacă prestatorul este liber şi poate onora comanda, acesta va percepe o taxă suplimentară de 10% din valoarea contractului semnat anterior.
 
17.    Beneficiarul se obligă să ia în considerare indicaţiile tehnice date de prestator, în caz contrar prestatorul nu-şi asumă răspunderea pentru calitatea materialelor.
 
18.     Cheltuielile legate de transport, cazare (numai in afara mun. Hincești), masă sunt suportate de beneficiar, acesta plătind contravaloarea lor.
 
19.     Prezentul contract se completează de drept cu prevederile Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, şi este printat în două exemplare, unul la prestator celălalt la beneficiar.
 
20.     Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre ambele parți contractante.
 
21.     Notificarea între părţi se face telefonic la tel.: (+373) 796 21 0 61 sau prin E-mail la adresa: reflexmd@mail.ru
 
 
 
Prestator                                                                                                                                  Beneficiar
 
 
Colta Ion
Mun. Hîncești
Tel. (+373) 796 21 061
E-mail: coltaionn@gmail.com
Prezenta foto/video este protejată din perspectiva dreptului de autor. Preluarea, reproducerea sau copierea acesteia fără acordul autorului implică răspunderea conform legislației în vigoare
Înapoi la cuprins